Admeda

Ihr pharmazeutisches Unternehmen bei Hamburg
 

© Admeda Arzneimittel GmbH 2002

Propycil� 50
(Propylthiouracilum)
tablety


Drzitel rozhodnut� o registraci
Admeda Arzneimittel GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 77,
22085 Hamburg, SRN
www.admeda.de


V�robce
Haupt Pharma Berlin GmbH,
D-12347 Berlin, SRN


Slozen�
L��iv� l�tka: propylthiouracilum 50 mg v 1 tablete
Pomocn� l�tky: monohydr�t laktosy, kuku�i�n� skrob, koloidn� kysi�nik k�iemicit�, povidon, p�iedbobtnal� skrob, magnesium stear�t


Indika�n� skupina
Thyreostatikum


Charakteristika
Propylthiouracil tlum� tvorbu hormon� ve st�tn� zl�ze, snizuje tedy jej� cinnost.


Indikace
Propycil 50 se pouz�v� p�i zv�sen� cinnosti st�tn� zl�zy, spojen� se zv�senou tvorbou hormon�.
P��pravek mohou uz�vat dospel�, deti od 6 let i mladistv�.


Kontraindikace
Propycil 50 se nesm� pouz�vat, jestlize se u V�s jiz d��ve po propylthiouracilu vyskytla porucha b�l� krvetvorby anebo poskozen� jater. Nemocn� s jiz existuj�c�mi zmunami krevn�ho obrazu, se zv�sen�m ursit�ch jatern�ch enzym� (transamin�z) a se zv�sen�m enzym�, kter� ukazuj� na zhorsen� odtok zlu�i, mohou p��pravek uz�vat jen za pe�liv�ho l�ka�sk�ho dohledu.
V tehotenstv� je rovnez nezbytn� l�ka�sk� dohled. Mus� se uz�vat co nejnizs� ��inn� d�vka Propycilu 50, aby se p�edeslo potratu nebo sn�zen� funkci st�tn� zl�zy a rozvoji strumy novorozence. Toto se t�k� cel�ho obdob� tehotenstv�, zejm�na 10. az 14. t�dne, kdy za��n� hormon�ln�produkce st�tn� zl�zy nenarozen�ho d�tete.
Uz�v�-li matka Propycil 50 v dobe kojen�, nen� t�ieba kojen� p�erusit, protoze koncentrace v ml�ku dosahuje nejv�se desetinu hodnoty koncentrace l�tky v krvi matky. Vzhledem k tomu, ze byla ojedinele pozorov�na sn�zen� funkce st�tn� zl�zy d�tete, je nezbytn� novorozence peslivu sledovat, eventuelne p�erusit kojen�. Je vzdy nutn� se ��dit radou l�ka�e.
Kombinace Propycilu 50 a hormonu st�tn� zl�zy v tehotenstv� a p�i kojen� se nedoporu�uje.


Nez�douc� ��ainky
Mezi z�vazn�, ale vz�cn� nez�douc� ��ainky pat�� �tlum b�l� krvetvorby (agranulocyt�za), p�i n�z m�ze doj�t i k tezk� komplikaci - otrave krve (sepsi).
Pomerne �asto doch�z� k poklesu po�tu b�l�ch krvinek, ale b�v� to bez jak�chkoli projev� onemocnen�.
Mezi ob�as se vyskytuj�c� nez�douc� ��inky pat��: svediv� vyr�zka, zaludean� obt�ze, bolesti v kloubech bez zn�mek z�netu, u novorozenc� vznik volete (strumy).
Velice vz�cne a jen p�i vyss�ch d�vk�ch se m�ze vyskytnout: z�net jater spojeny se z�nikem jatern�ch bunek, p�echodn� v�znut� odtoku zlu�e, reakce z p�ecitliv�losti, l�kov� hore�ka, zvetsen� m�zn�ch uzlin a sn�zen� po�tu krevn�ch desti�ek.

Ojedinele se mohou objevit poruchy nerv� a sval�, kloubn� z�nety, poruchy chuti a �ichu, c�vn� z�nety, zalude�n� nevolnost, zvracen�, z�vrate, poruchy �erven� krvetvorby, z�netliv� onemocnen� plic, otoky nohou, vypad�v�n� vlas� a nekter� onemocnen� cel�ho tela (jako lupus erytematodes, periarteritis nodosa).
P�i l��bu se m�ze zvetsit vole (struma).
Behem l��by budete muset podstupovat opakovan� kontroly funkce st�tn� zl�zy, pravideln� kontroly krevn�ho obrazu, nekter�ch jatern�ch hodnot a enzym�, ukazuj�c�ch sn�zen� odtok zlu�i.
P�i p��padn�m v�skytu nez�douc�ch �sink� nebo jin�ch neobvykl�ch reakc� se o dals�m uz�v�n� Propycilu 50 porad'te se sv�m l�ka�em.

Interakce
��inky Propycilu 50 a ��inky jin�ch sou�asne uz�van�ch l�k� se mohou
navz�jem ovliv�ovat. V�s l�ka� by proto mel b�t informov�n o vsech
l�c�ch, kter� v sou�asn� dobe uz�v�te, nebo za�nete uz�vat, a to jak na
l�ka�sk� p�edpis, tak i bez nej.
Sou�asn� uz�v�n� thyroxinu snizuje p��jem Propycilu 50 st�tnou zl�zou a
vyzaduje proto zv�sen� d�vek Propycilu 50.
Sou�asn� uz�v�n� j�du nebo p�edchoz� uz�v�n� p��pravku s j�dem �i
rentgen-kontrastn� l�tky mohou snizovat ��inek Propycilu 50 a tak odd�lit n�stup norm�ln� funkce st�tn� zl�zy.
P�i l��be Propycilem 50 a sou�asn�m uz�v�n� propranololu nebo deriv�t� kumarinu je vetsinou t�eba �prav jejich d�vkov�n�.


D�vkov�n� a zp�sob pouzit�
D�vkov�n� Propycilu 50 je velice individu�ln� a mus� je pro kazd�ho
pacienta l�ka� ursit. Jeho p�edpis je t�eba dodrzovat a j�m doporu�en�
d�vkov�n� sv�volne nemenit.
Dospel� a deti stars� 10 let uz�vaj� jako �vodn� d�vku obvykle 3x denne 1 1/2 az 2 tablety.
V teIk�ch p��padech a po pozit� j�du m�Ie b�t nezbytn� pod�n� vyss�
�vodn� d�vky (6 aI 12 tablet denne rozdelen�ch do 4 az 6 d�l��ch d�vek).
Udrzovac� d�vka je 1/2 az 3 tablety denne.
Detem mezi 6. a 10. rokem veku se pod�v� jako �vodn� d�vka obvykle
1 az 3 tablety denne a pozdeji 1/2 aI 1 tableta denne.
Tablety se polykaj� cel�, nerozkousan�, v dobe hlavn�ch j�del a hojne se zap�jej� tekutinou.
Jestlize jste opomneli vz�t d�vku Propycilu 50, pokra�ujte v obvykl�m
doporu�en�m d�vkov�n�, ale nenahrazujte vynechanou d�vku!
D�lku uz�v�n� p��pravku Propycil 50 ur�uje vzdy l�ka� podle z�vaznosti
onemocnen�.


Upozornen�
K vymizen� ur�it�ho druhu b�l�ch krvinek (agranulocyt�za) m�ze doj�t
behem nekolika hodin. P��znaky agranulocyt�zy jsou: hore�ka, �navnost, z�net kr�n�ch mandl� a sliznice dutiny �stn�. Pozorujete-li tyto p��znaky, obraEte se rychle na nejblizs�ho l�ka�e.
P�ed�vkov�n�
V p��pade podez�en�, ze byl Propycil 50 uzit ve vets�m mnozstv�, nez bylo p�iedeps�no, vyhledejte ihned l�ka�e a porad'te se s n�m.
P�ed�vkov�n� vede k projev�m sn�zen� funkce st�tn� zl�zy. To se
projevuje vseobecnou slabost�, snadnou unavitelnost�, nesn�senlivost�
chladu, mrazen�m, nemoznost� pocen�, ztr�tou z�jm� o beznou denn�
�innost, obt�zemi p�i soust�edun� a p��r�stky telesn� hmotnosti. M�zete
pozorovat i bolesti srdce, poruchy prokrven�, dusnost, revmatick� obt�ze
(bolesti kon�etin) a pocit necitlivosti v prstech.
Chronick� p�ed�vkov�n� (dlouhotrvaj�c�) vede ke vzniku strumy.
Pozorujete-li tyto p��znaky, informujte o nich urychlene sv�ho l�ka�e.

Varov�n�
Propycil 50 nesm� byt pouz�v�n po uplynut� doby pouzitelnosti vyzna�en� n a obalu.
P��pravek mus� byt uchov�v�n mimo dosah det�!

Balen�
20 nebo 100 tablet

Datum posledn� revize
17.12.2003